Sjezd Dělnické mládeže proběhl v rozporu se stanovami

22.10.2011 20:02

 

Místní organizace Dělnické mládeže v Mostě a Poličce a dále jednotliví členové DM z Ústí nad Labem, Bíliny, Litvínova, Prahy, Červeného Kostelce a Nejdku považují výsledky sobotního celostátního sjezdu DM, kde došlo k volbě nového předsednictva a dalších představitelů sdružení, za neplatné, a to z následujících důvodů:
 
1) Sjezd nebyl svolán v souladu se stanovami DM, které praví, že předsednictvo je voleno jednou za čtyři roky na jednání celostátního sjezdu. Od konání posledního volebního sjezdu ale uplynulo pouze devět měsíců, a proto nemohlo na sobotním jednání dojít k volbě nového předsednictva. Dřívější konání volebního sjezdu totiž stanovy DM neumožňují.
2) O svolání sjezdu se v rozporu se stanovami sdružení nehlasovalo v rámci předsednictva, ale termín i místo konání určil sám předseda DM Erik Lamprecht. Stanovy ale říkají, že všichni členové předsednictva mají hlasovací právo a o všech rozhodnutích se hlasuje.
3) O termínu a místu konání sjezdu nebyly informovány všechny místní organizace DM a jejich zástupci tak nemohli uplatnit své hlasovací právo, které je jim zaručeno stanovami sdružení.
4) Na sjezd nebyli pozváni ani někteří členové vedení DM, kteří byli zvoleni do svých funkcí na 3. sjezdu DM, konaném 15. ledna 2011. Pozván nebyl dokonce ani předseda Kontrolní komise DM.
5) Ze sjezdu byl vyhozen zástupce minimálně jedné místní organizace DM, kterému předseda DM Erik Lamprecht úmyslně nedal vědět o jeho konání, ale on přesto termín zjistil od jednoho z členů předsednictva DM a na jeho pozvání na sjezd přijel.
6) Na sjezdu nebylo umožněno některým účastníkům hlasování o návrzích, které přednesl zástupce DM z Královéhradeckého kraje.
 
Vyzýváme proto předsedu DM Erika Lamprechta, aby oficiálně vyhlásil, že sjezd byl uskutečněn v rozporu se stanovami sdružení a volba nových funkcionářů je z tohoto důvodu neplatná. V opačném případě budeme bohužel nuceni ukončit své členství a činnost našich místních organizací.